Besættelsesmuseet i Århus 1940-45

Aarhus armbindet

Hjem
Op

Daglig leder
Søren Tange Rasmussen
Museumsinspektør
Tlf.
4185 0874
str@dengamleby.dk

Mød Besættelsesmuseet på Facebook
Museet på Facebook

      

Vagtplan

Indsamling
Indlevering
af
effekter
.

4.maj lys
 

Nedenstående tekst er et eksempel på et flyveblad.

Læser man kun hver anden linie, så giver teksten en helt anden mening end hvis man læser det hele.

Det var en let måde at skjule et budskab for tyskerne.

 

Kære engelske ven.

 

Som du velsagtens har bemærket, hersker der stadigvæk

den mening i den engelske Offentlighed, at der skulde bestaa

et spændt Forhold mellem Tyskerne og det danske folk. Jeg vil

forsøge at tilbagevise disse harmelige og oprørende Rygter og

i Overensstemmelse med Sandheden betro dig, at vort Folk van-

skeligt tror paa de engelske Propagandaløgne om, at det van-

drer en tung og skæbnevanger Fremtid i møde.

             Tværtimod kan der spores en vis Tilfredshed, for skønt

Tyskerne har fuldstændigt berøvet os vort aarhundredegamle in-

time Samkvem med det engelske Folk, saa har vi dog ikke min-

dre Frihed og Ret til selv at bestemme den hjemlige udvikling,

og vi har nu lettere Forbindelse med det øvrige Europa.

             Tilmed opfører de tyske Soldater sig mildest talt u-

paaklageligt, idet de følger det, der efter god Moral er

anstændigt, ja, Forholdet til den kvindelige Ungdom er ligefrem

gentlemanlike, blottet for enhver sædvanlig soldatermæssig Form

af raa og uhumsk Karakter.

             Tilfredsheden viser sig i stigende Initiativ.

Der har derfor i den senere tid været en Del større Op-

muntringer i teknisk Art. Bl.a. snilde tidsvarende Køre-

tøjer, som dog endnu ikke har faaet tilstrækkelig Udbredelse.

Nyorienteringer har selvsagt præget det politiske Liv.

Det er derfor forstaaeligt, at de danske Nazister møder

velvilje, og Socaldemokraterne, der er paa retur, maa finde sig i

aabenlys Modstand og Frafald fra kredse, der før stod dem nær.

             Det hænger sikker sammen med Beundringen af den tyske Fører.

Der findes vel ingen Mand i hele Verden, der er mere for-

gudet af sine landsmænd og mange tro Tilhængere, og i den Grad

agtet af Danskerne end Adolf Hitler, og de undeser sig ikke for

at sige, at Sejren skyldes hans Geni og Godhed mod besejrede, og

i symbolsk Lignelse ligefrem karaktiseres som Sa-

lomon – og vel i endnu højere Grad som en barmhjertig Samari-

tan. Det hører man straks, hver Gang Talen er om ”der Führer”.

Danskerne ved, at han vil føre os ind i den nye Verden.

             Man kan sige, at intet i Verden hader Danskerne som

Denne frygtelige Krig. Vor eneste Fortrøstning er Haabet om

eventuel tysk sejrrig Udgang, og intet er os kærere end

Fred, ro og fordragelighed, som sikkert ikke skabes ved

Sejr for de engelske Vaaben.

             Tyskland har Haanden fuld af Trumfkort, der vinder Spillet.

Det tyske rige kommer sikkert ikke til at sulte under denne Krig, thi

det er et Land med umaadelige Rigdomme, og ingen skal sige, at

de lever paa de smaa Landes Bekostning.

             Derimod vil Krigen blive afgjort ved militære Operationer

De engelske Angreb paa tyske Industrier vedbliver at være

absolut virkningsløse, mens tyske Lufttogter mod London er

af stedse mere ødelæggende Virkning, og det er derfor klart, at

Englands totale Sammenbrud inden længe en en Kendsgerning, og

jeg vil give dig den bedste Formaning, ikke paa nogen Maade at

lade dig forlede af de engelske Propagandaløgne, men hurtigst

fæste lid til de tyske Meldinger, hvad de saa end gaar ud paa.

Sandheden kommer dog for Dagen før eller senere.

             Hils nu alle jeg kender og fortæl dem, at vi i Danmark er u-

beskriveligt optimiste og efter Omstændighederne langt

lykkeligere end nogen og sig, at vi haaber, at England maa

faa taalilige Vilkaar, selvom Sejrens Palmer i Hænderne.

gaa ud af Krigen med sejren Palmer i Hænderne.

 

Din…..

 

  

 

Besættelsesmuseet i Århus. Mathilde Fibigers Have 2  8000  Århus C. tlf. 8618 4277 fax 8618 4283
Museet er en afdeling af Den Gamle By.

Webmaster: Sitemaster@Besaettelsesmuseet.dk         E-mail: Besmus@Besaettelsesmuseet.dk
Copyright © 2001-2015 Besættelsesmuseet i Århus 1940-45   
Sidst opdateret:  maj 31, 2017